Referat Generalforsamling Århus Fodbold Forum, 25.10.2023 Viby Idrætspark

Valg af dirigent:

Blandt de 8 fremmødt, blev Preben Andersen, Aabyhøj, valgt.

Herefter bestyrelsens beretning:

Kunstgræsbaner – granulat

I 2023 kom så den endelige indstilling fra EU-Kommissionen om minimering af bevidst spredning af mikroplast. REACH-Komitéen godkendte indstillingen den 26. april 2023. Det betyder, at det otte år efter den endelige vedtagelse vil være forbudt at sælge polymerisk infill til kunstgræsbaner. Den endelige vedtagelse er endnu ikke sket.

 

På trods af det kom der her forsommeren en handleplan fra Rådmanden for Kultur og Borgerservice i Aarhus.

Rådmandens ”Handleplan for udfasning af kunstgræsbaner med polymerisk infill”

Rådmanden vil efter sommerferien sende en indstilling til Byrådet, ligesom klubberne og andre interessenter vil have mulighed for at komme med input og kommentarer til planen, der består af fem punkter. 

Fremtidige areallejeaftaler for kunstgræsbaner tilføjes en bestemmelse om, at kommunen som grundejer til enhver tid kan stille nye og skærpede krav begrundet i miljøhensyn.
Stop for anlæg af kommunale kunstgræsbaner med polymerisk infill.
Stop for anlæggelse af nye kunstgræsbaner med polymerisk infill på kommunale arealer. Stop for kommunalt tilskud til kunstgræsbaner med polymerisk infill.
Kommunen arbejder for, at der sker en løbende udfasning af eksisterende baner med gummigranulat i takt med, at der opstår behov for udskiftning af græstæppe. Dette vil ske både via økonomisk tilskud til at skifte til alternativ infill og ved at indførelse af krav ved nye areallejeaftaler.  

Rådmanden foreslår samtidig, at der oprettes en pulje som kan hjælpe klubberne med at betale merprisen på etablering af og udskiftning til baner med alternativt infill. Konkret foreslår han at afsætte resterende indtægter fra salget af fodboldbaner i Kolt til formålet.

Salget er tidligere besluttet i forbindelse med Byrådets beslutning om at yde tilskud til etablering af en kunstgræsbane til Kolt-Hasselager IF.  

Vi indsendte et høringssvar hvor vi tog afstand fra ideen om at fremskynde udfasning af granulat. (høringssvar)

Vi bad om aktindsigt i forhold til høringssvarene. Der var en tydelig linje i svarene fra såvel klubber som DBU Jylland og Idrætssamvirket, som i det store hele lå i tråd med ÅFFs svar.

I skrivende stund har vi ikke hørt mere om forslaget, eller høringssvarene fra kommunen. Forslaget er heller ikke at se i diverse dagsordener fra byrådsmøder. Så vi kan håbe at fornuften sejrer, og der bliver lyttet til de gode råd fra klubber og organisationer.

Kommunalt tilskud til drift af kunstgræsbaner

Vi har stadig et vigtigt punkt på arbejdsdagsordenen i ÅFF. Det er at arbejde for at få tilskuddet til drift af kunstgræsbaner hævet. Det er alt for lavt nu med 50.000 kr. Desuden er det ikke afstemt efter anlæggenes størrelser. Vi skal have det hævet til mindst 100.000 pr år, og så skal man have støtte efter anlæggets størrelse.

Aktivitetsstøtte.

Den efterhånden gamle ordning med aktivitetsstøtte trænger nok til en revision. Som det er nu, er der en fast pulje. Når der så bliver mere aktivitet – altså flere aktivitetstimer, betyder det at den enkelte time bliver mindre værd. Så jo flere aktivitetstimer der bliver, jo lavere bliver taksten pr. time. Det virker som en skæv måde at ”belønne” klubberne på.

 

Skolefodboldturnering

I år nedlagde vi skoleturneringen. Det var i høj grad Jess Seiersens hjertebarn, og vi kunne ikke finde kræfter i bestyrelsen der ville føre den videre. Samtidig valgte Stiften at skære sponsoratet væk. Så derfor er der ikke længere en skoleturnering.

 

Fritidspas

Ordningen er ikke reguleret i mange år, og beløbet kan ikke længere i alle tilfælde dække et kontingent. Vi har undersøgt hos klubberne hvordan man håndterer at beløbet på 1000 kr., ikke længere dækker et kontingent. Nogle klubber lever med at de så +kun får de 1000 kr, mens andre klubber opkræver det evt. ekstra beløb hos den der har fritidspasset.

 

Der var en kort debat efter beretning, hvor Leif Gjørtz fra VSK fortalte om projektet med midlertidigt stadion til AGF Superliga og nyt permanent stadion i Vejlby.

Vi snakkede også lidt om rådmandens handleplan for udfasning af granulat. Vi venter spændt på om den bliver realiseret.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab:

Kasserer Mads Steenberg fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Kontingentet fortsætter uændret.

Ingen indkomne forslag

Valg af bestyrelse:

På valg var Alex Nørgaard og Jens Peter Nielsen(spætter).

Alex Nørgaard modtog genvalg, Jens Peter Nielsen gjorde ikke.

Desuden valgte Mads Steenberg og Steffen Olesen at udtræde af bestyrelsen.

Derefter valgtes Alex Nørgaard (Viby IF), Morten Mølgaard (AIA/Tranbjerg), Morten Juhl (AGF) og Michael Lynge (VSK Aarhus) til bestyrelsen.

OBS: 2 er valgt for 2 år og 2 for 1 år. Alex var på alm. valg og er helt sikkert den ene der er valgt for 2 år. Jeg foreslår at Morten Mølgaard også er valgt for 2 år. Michael Lynge og Morten Juhl er så valgt for 1 år, og er således på valg igen næste år, sammen med Henrik Kørner. Den nye bestyrelse kan selvfølgelig sammensætte valgene som man vil. Jeg skriver det bare så der i hvert tilfælde er noget noteret om det 😊

Som suppleanter valgtes Steffen Olesen (AGF) og Leif Gjørtz Christensen (VSK Aarhus)

Revisor: Erik Nielsen valgtes.

Revisorsuppleant: Her valgtes Mads Steenberg.

Eventuelt:

Her var der en god snak om hvad ÅFF bør beskæftige sig med ud over det vi gør i forvejen.

 • Inspiration fra fremsynede klubber/ledere
 • Inspiration fra spændende personer i fodbold (ex. Tom Søjberg)
 • Finde emner af interesse for klubberne og afholde netværksmøder.

26.10.2023/Spætter

                   Aarhus den 20. september 2023

 

 

Generalforsamling i Aarhus Fodbold Forum

 

Onsdag den 25. oktober, kl. 19.00

 

Viby Idrætspark, Skanderborgvej, 8260 Viby J

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab med revi­sorpåtegning til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalfor­sam­lingens afholdelse.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse m. v.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter gældende regler i §9.

På valg er: Jens Peter Nielsen (modtager ikke genvalg), Alex Nørgaard. Desuden ønsker Mads Steenberg at udtræde af bestyrelsen. Der skal således vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

       c   Valg af 1 revisor

 1. Valg af 1 revisorsuppleant
 2. Eventuelt. 

Tilmelding til jpn@dr.dk, eller 40297776, senest onsdag den 18. oktober

 

OBS:

Da der er to ledige pladser i bestyrelsen – så er det meget vigtigt at vi får nogle nye kandidater. Så hvis der i DIN klub er et emne til bestyrelsen, hører vi meget gerne om det, så vi kan kontakte vedkommende.

 

Aarhus Fodboldforum er dialog- og høringspartner med Aarhus kommune, ligesom vi har mulighed for at tage initiativer til erfaringsudveksling mellem klubber.

 

 

Vi har som fodboldklubber i Aarhus kommune mange fælles udfordringer som f.eks.:

 • byudvikling uden fodboldfaciliteter
 • kunstgræs (finansiering, utilstrækkelig tilskud til pleje, kommunal handleplan om gummigranulater)
 • nedlæggelse af boldbaner
 • Fritidspas, der mange steder ikke dækker helårskontingent
 • Håndtering af lukkede hold
 • Udveksling af erfaringer om drift af vore klubber (kontingent, aktivitetsstøtte, tøjaftaler, osv.)

 

Det er ikke strengt nødvendigt at tilmelde sig Generalforsamlingen. Vi vil dog gerne høre fra jer når I finder ud af hvor mange der kommer fra jeres klub.

Send antal til jpn@dr.dk senest den 23.10.23

 

Bestyrelsens beretning 2020.           

 

Den 1. maj, 2020, døde Jess Seiersen – på sin fødselsdag. Han var indlagt i forbindelse med sygdom, som ikke umiddelbart var livstruende, men han sov stille ind, natten til den 1. maj.

 

Mindeord om Jess.

I bestyrelsen i Århus Fodbold Forum, bliver savnet efter Jess, kæmpestort.

Jess bandt rigtig meget sammen, og havde de fleste vigtige funktioner.

Han var kasserer, og vogtede nidkært over vores formue, og sørgede for at vores økonomi var sund.

Klubber der havde glemt at betale, fik naturligvis en røffel, men han var alligevel overraskende tålmodig hvis han vidste der var en eller anden form for bøvl i en klub der ikke havde betalt. Jess sørgede som sekretær også for at minde vi andre om at nu var det vist snart tid til et bestyrelsesmøde, hvis vi skulle have glemt det, hvilket kan forekomme. Hvis Jess havde et valgsprog kunne det være: Den kan jeg godt lige klare! Og det gjorde han. Jess bestyrede også hjemmesiden, ligesom han var den helt store stabile mand bag hans hjertebarn; Skolefodboldturneringen, som Stiften er medarrangør af. Denne styrede Jess med sikker og fast hånd, om end han af og til bandede over skoler og lærere, der smølede med tilmelding og betaling.

25 år blev det til med Skoleturneringen. En bedrift vi ikke kan takke Jess nok for. Uden ham havde der ikke været en skoleturnering.

Jess havde humor. Masser af humor. Nogle gange lidt sort eller rå. Men jeg tror aldrig vi har afholdt et bestyrelsesmøde, uden at Jess sørgede for et godt grin. Hans facon kunne da være kontant og ligefrem, og der er helt sikkert folk der er blevet irriteret eller det der er værre over Jess, men når man kendte ham, vidste man at der var et godt hjerte bag den nogle gange lidt barske facade. Vi snakkede mest fodbold når vi var sammen, og ikke så meget familie. Men der er ingen tvivl om at Jess elskede sin familie og at børnebørnene var elsket over alt.

Jess passede på pengene i ÅFF. For et par år siden var han dog ved at sætte en pæn del af formuen over styr. En internetsvindler havde været på hjemmesiden, og fabrikeret en mail der så ud som om den kom fra min/formandens mail. Her bad ”jeg” om at få overført 35.000 kr., til en hollandsk konto. Jess ringede til mig, men jeg var optaget af arbejde, og tog ikke telefonen. Så Jess tænkte at det nok var meget vigtigt at få overført pengene. Så det gjorde han. Da jeg så ringede tilbage, grinede Jess og spurgte hvad jeg dog havde købt for alle de penge… Jeg har aldrig hørt ham så tavs, som da jeg var helt blank og uforstående i forhold til at jeg havde bedt ham om at overføre penge. Da ulykken var sket må vi så også anerkende, at Jess virkelig gik i gang for at få pengene retur. Bank og politi blev sat i gang, og Jess var pavestolt den dag han på et bestyrelsesmøde kunne fortælle at pengene (minus 1000 kr. i gebyr til banken) var tilbage på kontoen. For nylig kom han stolt og fortalte at der igen havde været en svindler på spil. Men denne gang var Seiersen på vagt, og der var ikke noget at komme efter.

 

Vi kommer til at savne Jess rigtig meget. Ikke kun fordi han trak et stort læs, men også fordi han var godt selskab. Julefrokosterne bliver aldrig det samme igen. Jess var meget omhyggelig med at finde et godt sted, hvor man kunne få god ordentlig dansk mad. Ikke noget med tapas, eller fisefornem gourmet. Næh det var den rene vare.

 

Æret være Jess´ minde.

 

 

Jess´ død har selvsagt betydet rigtig meget for bestyrelsen i 2020. Vi har skullet sætte os ind i de mange ting Jess lavede – skoleturnering og regnskab. Nu har vi fået Jørn Bramming konstitueret som kasserer, og han har efterhånden fået styr på bankting og bilag.  Så det bliver jo spændende her lige om lidt når Jørn fremlægger regnskabet.

Skoleturneringen har jo været ramt af både Jess´ død og Corona.  I virkeligheden mest corona, for turneringen ville under alle omstændigheder være blevet aflyst i år. Alex, Morten og Henrik, har været i gang med at gennemgå Jess´ papirer, og vi regner med at vi nu har så meget styr på sagerne, at vi kan gennemføre turneringen næste år, hvis Covid 19, ikke bliver til alt for meget Covid 21…. Stiften har sagt ja til at fortsætte med at sponsere. Vi har besluttet, og aftalt med Jan Schouby, at vi indstifter en ”Jess Seiersens fighterpokal” som skal uddeles til såvel en pige som en drengespiller i finalerne. Det er den måde vi synes vi bedst kan mindes Jess. Vi har lavet en plan for hvornår vi udsender indbydelser, og vi satser på at vi har det meste af turneringen på plads inden sommerferien 2021.

 

Generelt har vi i bestyrelsen – som mange andre – været påvirket af Corona. Vi har i foråret og hen over sommeren, afholdt bestyrelsesmøder på Teams. På den måde har vi også deltaget i møder med kommunen, om coronasituationen. Der er lavet diverse undersøgelser om, hvor meget foreninger har mistet på coronasituationen. I vores tilfælde er det jo blandt andet kunstgræsbanerne der har mistet indtægter i foråret. Vi har også afholdt møder med Sport og Fritid på den måde, da deres medarbejdere har været hjemsendt i perioder.I foråret deltog vi i møde om en ny informationskanal, som Sport & Fritid/Entrepenørenheden, skulle sætte i søen. Dette er endnu ikke sket, og der er fortsat mange ting i kommunikationen der ikke fungerer godt nok. Så vi kommer til at følge op på om der sker noget i sagen.

 

Vi har nu valgt igen at afholde fysiske bestyrelsesmøder, da vi kan gøre dette forsvarligt her i Viby. Vi var jo ellers i gang med at komme rundt til medlemsklubberne for at afholde bestyrelsesmøder. I 2020, nåede vi så kun at afholde et møde – nemlig i Lystrup, inden Coronaen stoppede det. Så snart det er forsvarligt at komme i gang med at holde møder hos klubberne igen, starter vi på det igen. I forhold til kommunen holder vi fortsat møder med Sport og Fritid. Senest har det handlet om kampene i første weekend af november. (KSV, JSK, JSH, S1.S2. S3) Disse flyttes til kunstgræs og kommunen har givet 30.000 kr til formålet, for at skåne græsbanerne. Til vores møder diskuterer vi ordningens fremtid. Der er nu så mange kunstgræsbaner, at 14 af 32 kampe er kampe hos klubber der selv har kunstgræs. Og da der jo kommer ret mange flere baner i løbet af de næste år, vil dette tal stige. Så stiller kommunen spørgsmål ved om de skal blive ved med at betale for ordningen. Vi har inddraget serie 4 i diskussionen, da de jo har samme udfordring, men de skal selv betale evt. flytning til kunstgræs. Der har været nævnt en model, hvor vi kunne trække serie 4 med ind i ordningen, men så til gengæld fjerne de klubber der selv har kunstgræsbaner (og jo har fået kommunalt tilskud dertil) Hvad synes I?

 

Vi fik i forbindelse med sidste års generalforsamling på AGF startet et netværk af de klubber der har kunstgræsbaner, og dem der er på vej med en. Tanken var at mødes en gang årligt til erfaringsudveksling, og at arrangere temamøde af fælles interesse. Vi havde et tilløb med de ”nye” kunstgræsklubber, med et par møder i Skødstrup. Der var ret stor opbakning til netværket, til det første netværksmøde vi afholdt hos Århus Fremad den 17.2.20. 14 klubber/baneejere var repræsenteret, sammen med DBU og Idrætssamvirket.

Mødet var med deltagelse af Genan A/S, som er producent af gummigranulat, samt Hanne Løkkegård fra Sweco, som har skrevet en rapport om anvendelsen af gummigranulat. Vi mener at vores opgave er at give klubberne det bedst mulige grundlag for at tage beslutninger i forhold til deres valg af underlag til kunstgræsbaner. Derfor vil vi fortsætte med at arrangere netværksmøder, når vi har emner der giver mening for klubberne. Hvis det bliver muligt vil vi holde et ERFA møde for klubberne i løbet af vinteren, hvis det bliver muligt i forhold til coronavirussen. 15 klubber/interessenter deltog. I alt 25 personer.

 

Staus på kunstgræsbaner der er på vej:

TMG: Økonomi: Vi er næsten i mål til en standard bane. Mangler ca. 150.000 kr. Forhandler med leverandører lige nu.

Banetype: Alm. Størrelse 11-mandsbane. Samme græs som BMI.

Forventet ibrugtagning i sommeren 2021 (udskudt grundet COVID)

Drift. Sker i TMG Fodbold regi. Ikke selskab. Baseret på frivillighed, ingen snerydning, billige maskiner etc.

Stavtrup: Unisport som totalleverandør og banen er State of the art bæredygtig uden gummigranulat men er 100 % opløseligt granulat lavet af såkaldt coated sandkorn. Pt en lille forsinkelse da vi er blevet bremset lidt i myndighedsgodkendelsen pga en igangsat lokalplanproces vedr multihalsprojektet.

Skødstrup:Vi har planlagt en sort bane grundet økonomi og usikkerhed på holdbarheden på grønne baner.

Vi er færdig med selve den byggetekniske og mangler "bare" at indsamle de 550.000 vi mangler for at vi kan gå i gang med den videre proces. (I skrivende stund har vi nu indsamlet de 150.000 så vi mangler 400.000 for at være i mål)

Hvis det lukkes indenfor kort tid at indsamle de sidste penge er planen at vi kan tage banen i brug 1. kvartal 2021. 

VSK Aarhus: Stort projekt med kunstgræs og tribuner på Vejlby stadion er i sin vorden. Der skal bruges mange penge, så de store ansøgninger er sendt ud. Indtil dette projekt kan realiseres arbejdes der på at etablere en ”almindelig” kunstgræsbane på en anden bane på VR centret.

Lystrup:

AIA/Tranbjerg:

Kolt/Hasselager: 6 mio/fuld finansiering. som erstatning for mistede baner. Problemer med yderligere støjafskærmning og afstivning 900.000 kr. Kommune finansierer. Byggestart forår 2021 ibrugtagning sommer 2021.

Fuglebakken/KFUM. (ikke medlem)

 

 

Opkridtningsrobotter er jo det nye sort. Mange klubber har haft besøg af firmaer der har demonstreret og gerne vil sælge. ÅFF blev i foråret kontaktet af Tiny Mobile Robots, som havde en ny og mere prisvenlig robot, de gerne ville demonstrere for vore medlemsklubber. 2. august, lagde banerne i Kolt Hasselager græs til. 6 klubber havde lagt vejen forbi, og fik en fin demonstration og en øl og en pølse. Prisen på robotten var nu nede i 80.000 kr, så den nærmer sig jo noget der er interessant for klubberne. Der er også mulighed for at lease den. Prisen er nok stadig for høj for mange klubber, og der kræves trods alt også mandskab til at betjene den. Men for klubber af en vis størrelse begynder det at blive interessant.

 

Den 22.10, er vi inviteret til ”kaffemøde” hos DBU Jylland. En udløber af deres deltagels i vores møde i februar hos Fremad, om kunstgræsbaner/granulat. Der er ikke en decideret dagsorden, men kunstgræs/miljø på alle niveauer indgår nok. Vi vil også gerne tale med dem om udfordringern med novemberkampene i Århus kommune. Desuden vil vi bringe et emne angående ”snylterklubber” op. Der er flere og flere eksempler på at Et holdsklubber/Egoistklubberne ikke har en hjemmebane. Der er eksempler på hold der er tilkyttet en klub udenfor Århus kommune, men som spiller i Århus kommune. De spiller så kun kampe hos modstanderne. Der er også et eksempel på en klub som har hjemmebane på Rosenvangsskolen, men som kun har spillet to hjemmekampe der. Resten er henlagt til modstanderens bane. Det lyder selvfølgelig besnærende for den enkelte klub at få to hjemmekampe, og på det niveau ødelægger et nok heller ikke et anlæg at få en ekstra kamp. Men vi synes et det er at snylte på de etablerede klubber. På den måde slipper snylterklubben jo for at kridte op, sørge for bolde, flag omklædning osv. Vi er nysgerrige på at høre DBUs begrundelser for at tillade dette. Senere vil vi nok også gerne høre hvad Sport og Fritid synes om det. Hvad synes I?.

 

Spætter/7.10.20

 

 1. Valg af dirigent.

Steffen Olesen AGF, blev foreslået og valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

 1. Bestyrelsens beretning: Se ovenfor.

Debat: Der var en del debat om hvordan man skal forholde sig til snylterklubber/egoistklubber/studenterklubber/alternative, eller hvad man nu skal kalde dem. ASA afviser konsekvent når klubber vil spille hjemmekampe hos dem. Lukkede hold afvises osse. Ikke plads nok. VSK opfordrede til at få etableret lukkede hold under ordnede forhold i de etablerede klubber, i stedet for at de laver deres egne klubber. Stavtrup og Viby ligeså.

Steffen Olesen AGF nævnte at økonomien er det afgørende for de unge der etablerer deres egne klubber. Da de ikke har særligt mange udgifter kan de hold kontingentet nede på 400 kr. om året.

Henrik Brandt fra Lyseng opfordrede til at tænke nyt, i forhold til at få kontakt til de alternative klubber, som oftest trives i uddannelsesmiljøer.

ÅFF tager emnet op med DBU Jylland.

 1. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab med revi­sorpåtegning til godkendelse.

Jørn Bramming redegjorde for vanskelighederne i forhold til at få styr på regnskabet efter Jess Seiersens død. Men tingene er nu ved at være på plads. Efter en del bøvl er nu såvel regnskab som bankskifte ved at være på plads. Regnskabet viste et overskud på 2.535,51 kr., og blev godkendt af forsamlingen

 

 1. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalfor­sam­lingens afholdelse.

Ingen forslag modtaget

 1. Fastsættelse af kontingent – uændret 800 kr/år for klubber med ungdomsafdeling og 400 for klubber uden.
 2. Valg af bestyrelse m. v.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter gældende regler i §9.

På valg er Henrik Kørner(BMI) og Morten Juhl(AGF) . Henrik Kørner genopstillede mens Morten Juhl ikke genopstillede. Henrik Kørner (BMI) og Mads Steenberg (ASA) blev valgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Steffen Olesen (AGF) Leif Gjørtz (VSK)

       c   Valg af 1 revisor – Erik Nielsen (AGF)

 1. Valg af 1 revisorsuppleant – Anders Pilegaard (ASA)

Bestyrelsen består derefter af:

Jens Peter Misser Nielsen – formand

Jørn Bramming – Kasserer

Alex Nørgaard – bestyrelsesmedlem

Henrik Kørner – bestyrelsesmedlem

Mads Steenberg - bestyrelsesmedlem

Suppleanter:

Steffen Olesen

Leif Gjørtz Christensen

 

 1. Eventuelt. 

Steffen Olesen fortalte en lille anekdote om dengang hans datter skulle i reservedagpleje, mens forholdet mellem AGF og Lyseng ikke var det bedste.

Der blev lidt stille i døren da det var Jess Seiersen der lukkede op…

 

Spætter 22.10.2020