Aarhus den 17. september 2022

 

 

Generalforsamling i Aarhus Fodbold Forum

 

Mandag den 17.oktober 2022, kl. 19.00

 

ASAs klubhus, F. Vestergaardsgade 3, 8000 Århus C

 

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab med revi­sorpåtegning til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalfor­sam­lingens afholdelse.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse m. v.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter gældende regler i §9.

På valg er: Henrik Kørner, Steffen Olesen og Mads Steenberg

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

       c   Valg af 1 revisor

 1. Valg af 1 revisorsuppleant
 2. Eventuelt. 

 

OBS: Vi har lokket Tom Søjberg, træner i Brabrand IF for 2. divisionsholdet, til at komme forbi og fortælle om ”Miraklet i Brabrand”. Derfor vil vi gerne have en tilmelding, så vi ved hvor mange der kommer. I må gerne komme flere fra hver klub.

 

Tilmelding til jpn@dr.dk, eller 40297776, senest onsdag den 12. oktober

 

Bestyrelsens beretning Århus Fodbold Forum 2021

Som 2020, har 2021 været påvirket af corona pandemien. Vi har måttet holde møde i starten af året på Teams. Vi har også haft nogle ting der har været påvirket af Jess´ død. Vi har måttet rekonstruere hjemmesiden fra bunden, ligesom vi har måttet arbejde en del med skoleturneringen, for at se om vi kan få den genstartet.

Facilitetspuljen.

Vi har deltaget i at fordele penge fra puljen. Møderne foregik i starten af året, og var også på Teams.

Der var ansøgt for ca. 243.000.000,00 kr. Heraf var der en række ”store” projekter, som tilsammen udgjorde mere end  200.000.000,00 kr. Disse projekter ville på ingen tid kunne dræne puljen (som er på 38.000.000,00 kr.) Derfor er vores holdning at de omtalte projekter burde henvises til anden behandling hos kommunen. Politikerne vil jo ikke være med til at indføre en budgetmodel på idrætsområdet. De (Steen B. Andersen blandt andre) henviser til at de gerne vil tage stilling til GODE PROJEKTER. Her er så en mængde gode – store – projekter som de burde tage stilling til, hver for sig, da det for de flestes vedkommende handler om special, multi eller bydelsprojekter med bred dækning i lokalområder. 2 af de projekter der er fodboldrelaterede (19. VSK Helhedsplan Vejlby stadion og 29. Kunstgræsbanen for nicheidrætter på CIF), kunne høre herunder.

Der var 7 ansøgninger der er fodboldrelaterede:

 1. VSK Aarhus – 1 – helhedsplan Vejlby stadion fase 1
 2. VSK Aarhus – 2 – kunstgræs bane 12/13
 3. Vatanspor – tilskud til renovering af klubhus
 4. Aarhus Fremad Fodbold – udvidelse af klubhus
 5. IF Lyseng – kunstgræsbane 2 – på opvisningsbane
 6. Fuglebakken KFUM – yderligere tilskud til kunstgræsbane
 7. CIF + nicheidrætter (hockey mfl) – kunstgræsbane på grusbane ved CIF

VSK, fik – 2, Vatanspor fik, Århus Fremad fik, CIF mfl – fik delvist.

 

Møder med Århus Kommune Sport og Fritid

Vi har drøftet tørrelsen på anlægs- og driftstilskuddet til kunstgræsbaner.

Vi har sagt at tilskuddet ikke er tidssvarende og at der ikke er overensstemmelse i størrelsen på tilskuddet fra bane til bane.

Vi har også spurgt til hvordan driftstilskuddet på 50.000 er opstået. Rikke sagde at det er en administrativ beslutning. Størrelsen på driftstilskuddet er en administrativ beslutning med udgangspunkt i hvad der brugt på driften af grusbaner. Tilskuddet på 50.000 kr. er tilbage fra de første kunstgræsbaner.

Vi har også spurgt om man kunne forestille sig at Århus Kommune ville gå samme vej som Odense? Men der er ikke noget der peger på en ’Odensemodel’ i Aarhus. Med en Odensemodel menes at kommunen overtager drift og ejerskab af kunstgræsbanerne.

 

Mål på banerne

Vi har diskuteret antallet af mål på de enkelte baner. Mange klubber er utilfredse med antallet af mål. Her er svaret fra Sport og fritid:

Sport og Fritids retningslinjer for antallet af mål på banerne kan være en begrænsning i træningen. Begrænsningen af mål er et hensyn til driften af banerne og kommunens entreprenørenhed, der bruger mange timer på målflytning i forbindelse med græsklipningen. Sport & Fritid kan af økonomiske og praktiske årsager ikke stille det maksimale antal mål til rådighed og derved garantere, at der ikke kommer til at mange mål ved spidsbelastning. Der appelleres til at træning og kampe planlægges efter antallet af mål. Sport og fritid oplever i stigende grad, at klubber selv indkøber mål. Dette vil kommunen gerne frabede sig. Entreprenørenheden er ikke forpligtet til at flytte mål, der ikke tilhører Aarhus Kommune, og der kan ikke gøres krav gældende, såfremt et mål måtte blive beskadiget i forbindelse med driften. Udskiftningen af de gamle tunge mål til de nye og lettere fuldsvejste mål er i gang, men er en løbende proces. Sport & Fritid tæller og gennemgår hvert år samtlige mål, så vi ved nøjagtigt, hvor mange der er på hvert anlæg.”

 

 

Novemberkampe

Sidste runde ligger i sidste weekend i oktober. Der er ikke behov for tilskud i 2021. Da der efterhånden er anlagt mange kunstgræsbaner og flere på vej, er Aarhus Fodboldforum og Sport & Fritid enige om, at modellen med tilskud til novemberkampe udfases dags dato.

Sport & Fritid orienterer klubberne via. nyhedsbrev og foreningsportal

Baneforhold for divisionsklubber:

Fodboldforum gav udtryk for divisionsklubbernes ønske om bedre baner.

Som udgangspunkt stiller Sport & Fritid baner til rådighed for breddeidræt. Ved konkrete henvendelser om ønsker til hjemtagelse af drift kigger Sport & Fritid konstruktivt på sagen.

 

Møder med DBU Jylland.

 

 I foråret har vi også deltaget i et par møder med DBU Jylland, sammen med Idrætssamvirket, for at snakke om emner af fælles interesse. Det er pt. gået lidt i stå. På møderne har vi balndt andet snakket om kunstgræsbaner, og den kommende EU lovgivning angående granulat. Vi har også deltaget i et webinar, hvor IFSKs tidligere formand fortalte om klubben. Vi er nok nødt til at få en snak om hvordan vi på en eller anden måde kan rumme de mange studenterklubber/lukkede klubber der efterhånden findes. Betyder de bare at der er nogen der spiller fodbold, der ellers ikke ville spille? Eller tager de medlemmer fra de etablerede klubber?

 

Kunstgræsnetværk.

Kunstgræsnetværket har ligget stille i 2021. Vi skal have pustet liv i det igen.

Netværket er for alle med interesse i kunstgræs. Sport & Fritid  ønsker at være en del af netværket. For Sport & Fritid vil det primært Rikke og eventuelt Iryna/Jakob.

 

Skoleturneringen:

Vi har fået en del henvendelser vedrørende skoleturneringen.

Derfor ligger der nu en meddelelse på vores hjemmeside om at turneringen i 2021 er aflyst

Vi besluttede at vi vil gennemføre en turnering over to stævner i vinter/forår 2022, som erstatning for den aflyste 2021 turnering.

I 2022 vil vi gennemføre turneringen som sædvanligt i efteråret.

Stævneturneringen kører på kunstgræs. Vi håber at der er baner der gerne vil leje ud til os, da kampene jo skal afvikles i skoletiden.

Uge 4: Vi finder 4 baner der vil leje ud til os og fordeler geografisk

Drenge: (forventet)

Vi spiller på 4 baner, og inddeler puljerne efter hvor mange der tilmelder.

Piger: (forventet)

Vi spiller på 2 baner og inddeler puljerne efter hvor mange der tilmelder

Til finalestævnet Uge 6, vil der være 4 drengehold og 4 pigehold med.

 

Ny kommunal kunstgræsbane ved Søndervangsskolen.

Børn & Unge kommer til at stå for anlæg.

Børn & Unge kommer til at stå for driften.

Søndervangsskolen bliver bruger indtil kl. 16.00

 

Jeg spurgte om udlejning. Skal den udlejes? Hvem skal stå for det i givet fald?

Svaret var at der nok vil blive mulighed for at leje den.

Om det bliver skolen eller Børn og Unge der skal stå for det, vides endnu ikke.

Der er opmærksomhed på at banen kan komme i konkurrence med baner der er drives af klubber.

 

Jeg gjorde opmærksom på at der jo ingen klub er på banen. Så jeg sagde at jeg/vi spændt vil følge med i hvordan Århus Kommune kommer til at drive en kunstgræsbane.

 

Kommunen er godt klar over at det her bliver en anden måde at gøre det på. Det har været et stort politisk ønske at få anlagt banen.

Håbet fra kommunen er at der så kan opelskes en foreningstradition ved banen.

 

Det vil vi også spændt følge med i 😊

 

 

2021 var også året hvor vi endnu engang blev mindet om at Jess´ fik ordnet en masse ting uden at vi andre opdagede det. Blandt andet huskede han altid at få indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. Det kiksede formanden i år.

 

Tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.

Bestyrelsens beretning 2020.           

 

Den 1. maj, 2020, døde Jess Seiersen – på sin fødselsdag. Han var indlagt i forbindelse med sygdom, som ikke umiddelbart var livstruende, men han sov stille ind, natten til den 1. maj.

 

Mindeord om Jess.

I bestyrelsen i Århus Fodbold Forum, bliver savnet efter Jess, kæmpestort.

Jess bandt rigtig meget sammen, og havde de fleste vigtige funktioner.

Han var kasserer, og vogtede nidkært over vores formue, og sørgede for at vores økonomi var sund.

Klubber der havde glemt at betale, fik naturligvis en røffel, men han var alligevel overraskende tålmodig hvis han vidste der var en eller anden form for bøvl i en klub der ikke havde betalt. Jess sørgede som sekretær også for at minde vi andre om at nu var det vist snart tid til et bestyrelsesmøde, hvis vi skulle have glemt det, hvilket kan forekomme. Hvis Jess havde et valgsprog kunne det være: Den kan jeg godt lige klare! Og det gjorde han. Jess bestyrede også hjemmesiden, ligesom han var den helt store stabile mand bag hans hjertebarn; Skolefodboldturneringen, som Stiften er medarrangør af. Denne styrede Jess med sikker og fast hånd, om end han af og til bandede over skoler og lærere, der smølede med tilmelding og betaling.

25 år blev det til med Skoleturneringen. En bedrift vi ikke kan takke Jess nok for. Uden ham havde der ikke været en skoleturnering.

Jess havde humor. Masser af humor. Nogle gange lidt sort eller rå. Men jeg tror aldrig vi har afholdt et bestyrelsesmøde, uden at Jess sørgede for et godt grin. Hans facon kunne da være kontant og ligefrem, og der er helt sikkert folk der er blevet irriteret eller det der er værre over Jess, men når man kendte ham, vidste man at der var et godt hjerte bag den nogle gange lidt barske facade. Vi snakkede mest fodbold når vi var sammen, og ikke så meget familie. Men der er ingen tvivl om at Jess elskede sin familie og at børnebørnene var elsket over alt.

Jess passede på pengene i ÅFF. For et par år siden var han dog ved at sætte en pæn del af formuen over styr. En internetsvindler havde været på hjemmesiden, og fabrikeret en mail der så ud som om den kom fra min/formandens mail. Her bad ”jeg” om at få overført 35.000 kr., til en hollandsk konto. Jess ringede til mig, men jeg var optaget af arbejde, og tog ikke telefonen. Så Jess tænkte at det nok var meget vigtigt at få overført pengene. Så det gjorde han. Da jeg så ringede tilbage, grinede Jess og spurgte hvad jeg dog havde købt for alle de penge… Jeg har aldrig hørt ham så tavs, som da jeg var helt blank og uforstående i forhold til at jeg havde bedt ham om at overføre penge. Da ulykken var sket må vi så også anerkende, at Jess virkelig gik i gang for at få pengene retur. Bank og politi blev sat i gang, og Jess var pavestolt den dag han på et bestyrelsesmøde kunne fortælle at pengene (minus 1000 kr. i gebyr til banken) var tilbage på kontoen. For nylig kom han stolt og fortalte at der igen havde været en svindler på spil. Men denne gang var Seiersen på vagt, og der var ikke noget at komme efter.

 

Vi kommer til at savne Jess rigtig meget. Ikke kun fordi han trak et stort læs, men også fordi han var godt selskab. Julefrokosterne bliver aldrig det samme igen. Jess var meget omhyggelig med at finde et godt sted, hvor man kunne få god ordentlig dansk mad. Ikke noget med tapas, eller fisefornem gourmet. Næh det var den rene vare.

 

Æret være Jess´ minde.

 

 

Jess´ død har selvsagt betydet rigtig meget for bestyrelsen i 2020. Vi har skullet sætte os ind i de mange ting Jess lavede – skoleturnering og regnskab. Nu har vi fået Jørn Bramming konstitueret som kasserer, og han har efterhånden fået styr på bankting og bilag.  Så det bliver jo spændende her lige om lidt når Jørn fremlægger regnskabet.

Skoleturneringen har jo været ramt af både Jess´ død og Corona.  I virkeligheden mest corona, for turneringen ville under alle omstændigheder være blevet aflyst i år. Alex, Morten og Henrik, har været i gang med at gennemgå Jess´ papirer, og vi regner med at vi nu har så meget styr på sagerne, at vi kan gennemføre turneringen næste år, hvis Covid 19, ikke bliver til alt for meget Covid 21…. Stiften har sagt ja til at fortsætte med at sponsere. Vi har besluttet, og aftalt med Jan Schouby, at vi indstifter en ”Jess Seiersens fighterpokal” som skal uddeles til såvel en pige som en drengespiller i finalerne. Det er den måde vi synes vi bedst kan mindes Jess. Vi har lavet en plan for hvornår vi udsender indbydelser, og vi satser på at vi har det meste af turneringen på plads inden sommerferien 2021.

 

Generelt har vi i bestyrelsen – som mange andre – været påvirket af Corona. Vi har i foråret og hen over sommeren, afholdt bestyrelsesmøder på Teams. På den måde har vi også deltaget i møder med kommunen, om coronasituationen. Der er lavet diverse undersøgelser om, hvor meget foreninger har mistet på coronasituationen. I vores tilfælde er det jo blandt andet kunstgræsbanerne der har mistet indtægter i foråret. Vi har også afholdt møder med Sport og Fritid på den måde, da deres medarbejdere har været hjemsendt i perioder.I foråret deltog vi i møde om en ny informationskanal, som Sport & Fritid/Entrepenørenheden, skulle sætte i søen. Dette er endnu ikke sket, og der er fortsat mange ting i kommunikationen der ikke fungerer godt nok. Så vi kommer til at følge op på om der sker noget i sagen.

 

Vi har nu valgt igen at afholde fysiske bestyrelsesmøder, da vi kan gøre dette forsvarligt her i Viby. Vi var jo ellers i gang med at komme rundt til medlemsklubberne for at afholde bestyrelsesmøder. I 2020, nåede vi så kun at afholde et møde – nemlig i Lystrup, inden Coronaen stoppede det. Så snart det er forsvarligt at komme i gang med at holde møder hos klubberne igen, starter vi på det igen. I forhold til kommunen holder vi fortsat møder med Sport og Fritid. Senest har det handlet om kampene i første weekend af november. (KSV, JSK, JSH, S1.S2. S3) Disse flyttes til kunstgræs og kommunen har givet 30.000 kr til formålet, for at skåne græsbanerne. Til vores møder diskuterer vi ordningens fremtid. Der er nu så mange kunstgræsbaner, at 14 af 32 kampe er kampe hos klubber der selv har kunstgræs. Og da der jo kommer ret mange flere baner i løbet af de næste år, vil dette tal stige. Så stiller kommunen spørgsmål ved om de skal blive ved med at betale for ordningen. Vi har inddraget serie 4 i diskussionen, da de jo har samme udfordring, men de skal selv betale evt. flytning til kunstgræs. Der har været nævnt en model, hvor vi kunne trække serie 4 med ind i ordningen, men så til gengæld fjerne de klubber der selv har kunstgræsbaner (og jo har fået kommunalt tilskud dertil) Hvad synes I?

 

Vi fik i forbindelse med sidste års generalforsamling på AGF startet et netværk af de klubber der har kunstgræsbaner, og dem der er på vej med en. Tanken var at mødes en gang årligt til erfaringsudveksling, og at arrangere temamøde af fælles interesse. Vi havde et tilløb med de ”nye” kunstgræsklubber, med et par møder i Skødstrup. Der var ret stor opbakning til netværket, til det første netværksmøde vi afholdt hos Århus Fremad den 17.2.20. 14 klubber/baneejere var repræsenteret, sammen med DBU og Idrætssamvirket.

Mødet var med deltagelse af Genan A/S, som er producent af gummigranulat, samt Hanne Løkkegård fra Sweco, som har skrevet en rapport om anvendelsen af gummigranulat. Vi mener at vores opgave er at give klubberne det bedst mulige grundlag for at tage beslutninger i forhold til deres valg af underlag til kunstgræsbaner. Derfor vil vi fortsætte med at arrangere netværksmøder, når vi har emner der giver mening for klubberne. Hvis det bliver muligt vil vi holde et ERFA møde for klubberne i løbet af vinteren, hvis det bliver muligt i forhold til coronavirussen. 15 klubber/interessenter deltog. I alt 25 personer.

 

Staus på kunstgræsbaner der er på vej:

TMG: Økonomi: Vi er næsten i mål til en standard bane. Mangler ca. 150.000 kr. Forhandler med leverandører lige nu.

Banetype: Alm. Størrelse 11-mandsbane. Samme græs som BMI.

Forventet ibrugtagning i sommeren 2021 (udskudt grundet COVID)

Drift. Sker i TMG Fodbold regi. Ikke selskab. Baseret på frivillighed, ingen snerydning, billige maskiner etc.

Stavtrup: Unisport som totalleverandør og banen er State of the art bæredygtig uden gummigranulat men er 100 % opløseligt granulat lavet af såkaldt coated sandkorn. Pt en lille forsinkelse da vi er blevet bremset lidt i myndighedsgodkendelsen pga en igangsat lokalplanproces vedr multihalsprojektet.

Skødstrup:Vi har planlagt en sort bane grundet økonomi og usikkerhed på holdbarheden på grønne baner.

Vi er færdig med selve den byggetekniske og mangler "bare" at indsamle de 550.000 vi mangler for at vi kan gå i gang med den videre proces. (I skrivende stund har vi nu indsamlet de 150.000 så vi mangler 400.000 for at være i mål)

Hvis det lukkes indenfor kort tid at indsamle de sidste penge er planen at vi kan tage banen i brug 1. kvartal 2021. 

VSK Aarhus: Stort projekt med kunstgræs og tribuner på Vejlby stadion er i sin vorden. Der skal bruges mange penge, så de store ansøgninger er sendt ud. Indtil dette projekt kan realiseres arbejdes der på at etablere en ”almindelig” kunstgræsbane på en anden bane på VR centret.

Lystrup:

AIA/Tranbjerg:

Kolt/Hasselager: 6 mio/fuld finansiering. som erstatning for mistede baner. Problemer med yderligere støjafskærmning og afstivning 900.000 kr. Kommune finansierer. Byggestart forår 2021 ibrugtagning sommer 2021.

Fuglebakken/KFUM. (ikke medlem)

 

 

Opkridtningsrobotter er jo det nye sort. Mange klubber har haft besøg af firmaer der har demonstreret og gerne vil sælge. ÅFF blev i foråret kontaktet af Tiny Mobile Robots, som havde en ny og mere prisvenlig robot, de gerne ville demonstrere for vore medlemsklubber. 2. august, lagde banerne i Kolt Hasselager græs til. 6 klubber havde lagt vejen forbi, og fik en fin demonstration og en øl og en pølse. Prisen på robotten var nu nede i 80.000 kr, så den nærmer sig jo noget der er interessant for klubberne. Der er også mulighed for at lease den. Prisen er nok stadig for høj for mange klubber, og der kræves trods alt også mandskab til at betjene den. Men for klubber af en vis størrelse begynder det at blive interessant.

 

Den 22.10, er vi inviteret til ”kaffemøde” hos DBU Jylland. En udløber af deres deltagels i vores møde i februar hos Fremad, om kunstgræsbaner/granulat. Der er ikke en decideret dagsorden, men kunstgræs/miljø på alle niveauer indgår nok. Vi vil også gerne tale med dem om udfordringern med novemberkampene i Århus kommune. Desuden vil vi bringe et emne angående ”snylterklubber” op. Der er flere og flere eksempler på at Et holdsklubber/Egoistklubberne ikke har en hjemmebane. Der er eksempler på hold der er tilkyttet en klub udenfor Århus kommune, men som spiller i Århus kommune. De spiller så kun kampe hos modstanderne. Der er også et eksempel på en klub som har hjemmebane på Rosenvangsskolen, men som kun har spillet to hjemmekampe der. Resten er henlagt til modstanderens bane. Det lyder selvfølgelig besnærende for den enkelte klub at få to hjemmekampe, og på det niveau ødelægger et nok heller ikke et anlæg at få en ekstra kamp. Men vi synes et det er at snylte på de etablerede klubber. På den måde slipper snylterklubben jo for at kridte op, sørge for bolde, flag omklædning osv. Vi er nysgerrige på at høre DBUs begrundelser for at tillade dette. Senere vil vi nok også gerne høre hvad Sport og Fritid synes om det. Hvad synes I?.

 

Spætter/7.10.20

 

 1. Valg af dirigent.

Steffen Olesen AGF, blev foreslået og valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

 1. Bestyrelsens beretning: Se ovenfor.

Debat: Der var en del debat om hvordan man skal forholde sig til snylterklubber/egoistklubber/studenterklubber/alternative, eller hvad man nu skal kalde dem. ASA afviser konsekvent når klubber vil spille hjemmekampe hos dem. Lukkede hold afvises osse. Ikke plads nok. VSK opfordrede til at få etableret lukkede hold under ordnede forhold i de etablerede klubber, i stedet for at de laver deres egne klubber. Stavtrup og Viby ligeså.

Steffen Olesen AGF nævnte at økonomien er det afgørende for de unge der etablerer deres egne klubber. Da de ikke har særligt mange udgifter kan de hold kontingentet nede på 400 kr. om året.

Henrik Brandt fra Lyseng opfordrede til at tænke nyt, i forhold til at få kontakt til de alternative klubber, som oftest trives i uddannelsesmiljøer.

ÅFF tager emnet op med DBU Jylland.

 1. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab med revi­sorpåtegning til godkendelse.

Jørn Bramming redegjorde for vanskelighederne i forhold til at få styr på regnskabet efter Jess Seiersens død. Men tingene er nu ved at være på plads. Efter en del bøvl er nu såvel regnskab som bankskifte ved at være på plads. Regnskabet viste et overskud på 2.535,51 kr., og blev godkendt af forsamlingen

 

 1. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalfor­sam­lingens afholdelse.

Ingen forslag modtaget

 1. Fastsættelse af kontingent – uændret 800 kr/år for klubber med ungdomsafdeling og 400 for klubber uden.
 2. Valg af bestyrelse m. v.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter gældende regler i §9.

På valg er Henrik Kørner(BMI) og Morten Juhl(AGF) . Henrik Kørner genopstillede mens Morten Juhl ikke genopstillede. Henrik Kørner (BMI) og Mads Steenberg (ASA) blev valgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Steffen Olesen (AGF) Leif Gjørtz (VSK)

       c   Valg af 1 revisor – Erik Nielsen (AGF)

 1. Valg af 1 revisorsuppleant – Anders Pilegaard (ASA)

Bestyrelsen består derefter af:

Jens Peter Misser Nielsen – formand

Jørn Bramming – Kasserer

Alex Nørgaard – bestyrelsesmedlem

Henrik Kørner – bestyrelsesmedlem

Mads Steenberg - bestyrelsesmedlem

Suppleanter:

Steffen Olesen

Leif Gjørtz Christensen

 

 1. Eventuelt. 

Steffen Olesen fortalte en lille anekdote om dengang hans datter skulle i reservedagpleje, mens forholdet mellem AGF og Lyseng ikke var det bedste.

Der blev lidt stille i døren da det var Jess Seiersen der lukkede op…

 

Spætter 22.10.2020