Vedtægter

§1

NAVN 

Foreningens navn er Århus Fodbold Forum. 

§2

FORMÅL: 

Foreningens formål er at fremme samarbejdet mellem de århusianske fodboldklubber, samt varetage medlemsklubbernes fælles interesse i positivt samarbejde med Århus Kommune, Idrætssamvirket og DBU Jylland. (Formelt ændres JBU til DBU Jylland fra 1.2.2011). 

§3

HJEMSTED. 

Foreningens hjemsted er Århus kommune, og dens adresse er formandens. 

§4 

MEDLEMSKAB. 

Som medlemmer i foreningen kan optages foreninger og klubber i Århus kommune, der virker for fremme af fodboldspillet, og som har hold, der deltager i DBU Jylland - eller lignende turneringer. 

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse af medlemskab, skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det. Generalforsamlingens beslutning er endelig. 

Et medlem af foreningen kan ekskluderes, såfremt medlemmet virker mod foreningens mål, og såfremt et flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer træffer bestemmelse herom. Det ekskluderede medlem kan kræve afgørelsen forelagt for den følgende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. Eksklusionen suspenderes, indtil generalfor­sam­lingens afgørelse foreligger

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kas­serer senest den 1. august til den følgende 1.januar. 

§5 

KAPITALFORHOLD: 

De nødvendige midler til foreningens drift tilvejebringes ved medlemmernes betaling af kontingent, som fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Et nyt medlem, der indmelder sig i foreningen, skal ved indmeldelsen betale det kontingent, som er fastsat af generalforsamlingen for hele året, uanset hvornår indmeldelsen sker. 

Derudover kan de nødvendige midler til foreningens drift tilvejebringes ved overskud eller bidrag fra offentlige myndigheder, private eller offentlige institutioner, samt fonde, erhvervsvirksomheder og organisationer. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. 

Ingen af foreningens stiftere, medlemmer eller bidragydere har som sådan andel i eller krav på foreningens formue, ligesom de ikke kan dragés til ansvar for foreningens handlinger, undladelser eller forpligtelser.  

§6

GENERALFORSAMLING: 

Den årlige generalforsamling afholdes i perioden 1. oktober til 1. november. 

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne afholdes: 

Når beslutningen herom er truffet på en ordinær generalforsamling. 

Når foreningens bestyrelse eller revisor frem­sætter begæring herom, samt  

Når skriftlig begæring herom fremsættes fra med­lemmer, som tilsammen repræsenterer 10 stemmer. Medlemmernes begæring skal fremsendes til foreningens bestyrelse. 

§7 

AFSTEMNING: 

Afstemning på generalforsamlingen sker skriftligt, hvis blot 3 tilstedeværende medlemmer repræsen­terende mindst 5 stemmer ønsker det, eller dirigen­ten træffer bestemmelse herom. 

Afstemning kan kun finde sted om de på dags­ordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse. 

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3 måneder og have betalt forfaldent kontingent. 

Et medlem kan have enten 1 eller 2 stemmer. Afgørende for, om et medlem har 1 eller 2 stemmer, er antallet af personmedlemmer i den pågældende klub eller forening.

Et medlem har 2 stemmer, hvis antallet af personmedlemmer overstiger

a)100 seniorer eller

b) 50 seniorer og 100 ungdomsmedlemmer eller

c) 200 ungdomsmedlemmer, og såfremt dette ikke er tilfældet, har medlemmet 1 stemme.

De medlemmer, der har 2 stemmer, kan på en generalforsamling lade sig repræsentere af 1 eller 2 personer. 

Hvis et medlem lader sig repræsentere af 2 personer, har disse hver 1 stemme. 

§8 

AFSTEMNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGER: 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter, jf. § 12. 

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved en af foreningen udsendt meddelelse direkte til medlemmer eller på anden hensigtsmæssig måde. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel til en ordinær generalforsamling og med mindst 7 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling. Såfremt indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker på foranledning af foreningen revisor eller medlemmer, som repræsenterer mindst 10 stemmer, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget en skriftlig begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 

Indkaldelse skal angive dagsordenen, og såfremt der fremsættes forslag, til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal disse forslags væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 

I indkaldelsen skal endvidere angives, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til lovene, hvilke der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke personer bestyrelsen foreslår nyvalgt. 

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser. 

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling, stemmeafgivninger og disses resultater. I foreningens forhandlingsprotokol indføres det på generalforsamlingen passerede, som underskrives af dirigenten og formanden. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside for indeværende år. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Kasserens fremlæggelse af årsregnskab med revi­sorpåtegning til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalfor­sam­lingens afholdelse.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse m. v.

       a.  Valg af bestyrelsesmedlemmer efter gældende regler i §9.

       b.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

       c   Valg af 1 revisor

       d.  Valg af 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt. 

§9. 

BESTYRELSE:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og i ulige år afgår formanden og yderligere 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Ved valget i 1991 anses det bestyrelsesmedlem eller de to bestyrelsesmedlemmer, der har fået flest stemmer, for valgt for en 2 – årig periode, mens det bestyrelsesmedlem eller de to bestyrelsesmedlemmer, der har fået færrest stemmer, anses for valgt for en 1 – årig periode. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Bestyrelsen fastsætter selv sine forretningsorden og vælger selv en næstformand blandt de to eller fire valgte bestyrelsesmedlemmer.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder første­bestyrelsessuppleanten i stedet. Afgår yderligere et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder anden suppleanten, men afgår yderligere et eller flere bestyrelsesmedlemmer i utide, foretages erstatningsvalg for den eventuelt resterende periode først ved næste generalforsamling. 

Såfremt det afgående bestyrelsesmedlem er formanden, konstituerer bestyrelsen blandt sine medlemmer en anden til at overtage den afgående post. 

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelses­medlemmer kræver det. Dagsordenen skal angives. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - i hans fravær næstformandens - stemme udslagsgivende. 

Sekretæren fører referat over forhandlinger på bestyrelsens møder. Protokollen underskrives af sekretæren i forening med formanden eller den fungerende formand.  Referatet opbevares elektronisk i 3 år. 

Hvervet som bestyrelsesformand er ulønnet.  

§10 

TEGNINGSREGLER: 

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af 3 bestyrelses­medlemmer i forening. 

§11 

REGNSKAB OG REVISION: 

Foreningens regnskabsår er 1/7 - 30/6. Første regnskabs­år løber dog fra stiftelsen til den 30. juni 1992. 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor.

Revisor og suppleant vælges på general­for­sam­lingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal være anbragt. 

§ 12 

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Til ændring af foreningens vedtægter kræves et stemmeflertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af de på generalforsamlingen repræsenterede antal stemmer.

 

Ved fremsættelse af forslag om vedtægts­æn­drin­ger skal forslaget til vedtægter være frem­lagt til gennemsyn hos samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 2 uger før generalforsamlingens af­holdelse, såfremt ændringsforslaget ikke udsendes i sin fulde ordlyd i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§13 

LIKVIDATION: 

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue fordeles mellem medlemsklubberne.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 10. juni 1991

 

Lars Gormsen                      Jan Hammerholt                  Søren Juul Jensen

Torben Jensen                    Sv. Erik Jessen                    Jørgen Lægaard

                                           Erling Sørensen

 

 

Ændring af § 6 stk. 1. Vedtaget på generalforsamling den. 07 oktober 1997. 

Ændring af § 7 stk1 og 2, §8 stk. 2 og §9 stk 1, 2 og 5. Vedtaget på generalforsamlingen den 20. oktober 1998.

Ændring af §2, §4 stk. 1, §7 stk. 2, §8 stk. 6 og 7, §9 stk. 1 og 8 og §13 stk. 1. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2010.